PHY1011-04 1분반
[공학4a] 수강명단
조교명 : 김병주
No 학 번 성 명
1 2021**1092 김다빈
2 2021**2180 김민찬
3 2021**6114 김선재
4 2021**3037 김시현
5 2021**5084 김용찬
6 2021**9004 김지환
7 2021**5051 김진호
8 2021**5089 마민준
9 2021**2100 민성훈
10 2021**5055 박성현
11 2021**1006 박송희
12 2021**6122 박정현
13 2021**7530 박종헌
14 2021**2095 방은채
15 2021**2157 서경덕
16 2021**2105 서재우
17 2021**2081 손승우
18 2021**9026 신민섭
19 2021**5003 양성도
20 2021**3520 양지훈
21 2021**2189 우승민
22 2021**1005 원예리
23 2021**3513 유성경
24 2021**2185 유성진
25 2021**2057 은민우
26 2021**5065 이도영


구분 담당조교 [실험분반] 학정번호 / 담당교수 (실험시간)
국제캠 김병주 [공학4a] PHY1011-04-01 주홍렬(수13,14)

번호 레포트구분     글 제 목  작성자 작성일
5/12일 수업 공지사항 김병주 2021-05-12 20:03
실험수업 Zoom link 공지 김병주 2021-03-09 15:36
보고서 파일이름 지정형식 2021-03-07 15:25
475 결과레포트 2021145051_김진호_공학4_결과9 김진호 2021-06-09 23:58
474 결과레포트 2021142057_은민우_공학4_결과9 은민우 2021-06-09 19:26
473 결과레포트 2021142185_유성진_공학4_결과9 유성진 2021-06-09 19:03
472 결과레포트 2021147530_박종헌_공학4_결과9 박종헌 2021-06-09 18:53
471 결과레포트 2021189026_신민섭_공학4_결과9 신민섭 2021-06-09 18:48
470 결과레포트 2021142157_서경덕_공학4_결과9 서경덕 2021-06-09 18:42
469 결과레포트 2021142189_우승민_공학4_결과9 우승민 2021-06-09 16:40
468 결과레포트 2021142180_김민찬_공학4_결과9 김민찬 2021-06-09 15:53
467 결과레포트 2021143037_김시현_공학4_결과9 김시현 2021-06-09 00:25
466 결과레포트 2021142100_민성훈_공학4_결과9 민성훈 2021-06-08 22:07
465 결과레포트 2021142095_방은채_공학4_결과9 방은채 2021-06-08 21:11
464 결과레포트 2021145065_이도영_공학4_결과9 이도영 2021-06-08 20:01
463 결과레포트 2021145084_김용찬_공학4_결과9 김용찬 2021-06-08 17:32
462 결과레포트 2021145055_박성현_공학4_결과9 박성현 2021-06-07 19:43
461 결과레포트 2021142081_손승우_공학4_결과9 손승우 2021-06-07 14:51
460 결과레포트 2021189004_김지환_공학4_결과9 김지환 2021-06-07 11:46
459 결과레포트 2021145089_마민준_공학4_결과9 마민준 2021-06-06 18:11
458 결과레포트 2021146114_김선재_공학4_결과9 김선재 2021-06-06 13:14
457 결과레포트 2021143520_양지훈_공학4_결과9 양지훈 2021-06-06 00:18
456 결과레포트 2019155029_이유진_공학4_결과9 이유진 2021-06-05 21:35
455 결과레포트 2021141092_김다빈_공학4_결과9 김다빈 2021-06-05 19:26
454 결과레포트 2021141006_박송희_공학4_결과9 박송희 2021-06-05 16:17
453 결과레포트 2021143513_유성경_공학4_결과9 유성경 2021-06-05 14:12
452 결과레포트 2021145003_양성도_공학4_결과9 양성도 2021-06-03 22:49
451 예비레포트 2021143037_김시현_공학4_예비9 김시현 2021-06-02 19:19
450 결과레포트 2021141005_원예리_공학4_결과9 원예리 2021-06-02 19:03
449 예비레포트 2021145051_김진호_공학4_예비9 김진호 2021-06-02 18:55
12345678910,,,16
452
1,718,879